Ausschreibung LG * Ausschreibung Lichtpunkt


 

     
Ergebnis LG Finale 2022    

 

Info über die Klassen

Ergebnisse:
10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 30 31 40 41 42 43 50 51 60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 90
1.10 Luftgewehr E
M
E E E E E E E E E E
M
E E E E E                                      
1.11 Luftgewehr-Auflage                                         E
M
E E E E
M
E E E E E E
M
E      
1.19 LG Sitzend                                             E   E
M
E E   E            
1.20 LG Dreistellungskampf                                                                      
1.30 Zimmerstutzen         E   E                                                        
1.31 Zimmerstutzen-Auflage                                         E
M
E     E
M
      E            
1.35 KK 100m E
M
E E     E                                                          
1.36 KK 100m Auflage                                         E
M
E E   E
M
E     E   E        
1.39 KK 100m Sitzend                                             E   M E E                
1.40 KK Sportgewehr     E                                                                
1.41 KK 50m Auflage                                         E
M
E E   E
M
E E E E E E
M
E      
1.42 KK 30m
30 Schuss
E                                                                    
1.43 KK 50m Zielfernrohr                                                 M E E   E            
1.44 KK 100m Zielfernrohr                                         E       M E E   E   E        
1.49 KK 50m Sitzend                                         E   E   M E E E              
1.80 KK 50m Liegend     E   E E
M
                                                         
  10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 30 31 40 41 42 43 50 51 60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 90
2.10 Luftpistole E
M
E E E E
M
E E E               E                                      
2.11 Luftpistole Auflage               E                         E
M
  E   E
M
E E   E   E        
2.20 Freie Pistole E       E
M
  E                                                        
2.21 50m Pistole
Auflage
                                        E       E       E   E        
2.30 Olympische Schnellfeuerpistole E                                                                    
2.40 KK Sportpistole E
M
      E
M
  E                                                        
2.42 KK Sportpistole Auflage                                         E   E   E           E        
2.45 Zentralfeuerpistole                                                                      
2.53 Sportpistole 9mm E
M
      E                                                            
2.55 Sportrevolver Kal. 357 E
M
      E                                                            
2.58 Sportrevolver .44 Magnum E
M
                                                                   
2.59 Sportpistole .45 ACP                                                                      
2.60 Standardpistole E
M
      E                                                           E


100 Schuss Kreismeister:

LG_Schüler LG_Jugend LG_Schützen/innen      
Senioren_0_Frauen Senioren_1_Frauen
Senioren_2_Frauen Senioren_3_Frauen Senioren_4_Frauen Senioren_5_Frauen
Senioren_0_Männer
Senioren_1_Männer Senioren_2_Männer Senioren_3_Männer Senioren_4_Männer Senioren_5_Männer
Mannschaften          
   
© KSV Achim e.V.